مقالات ارديبهشت ۱۳۸۵
هيچ قصدی ندارم در اینجا مطلب درباره کتاب بسيار ارزنده تاریخ تیمور و آل او به نام مطلع سعدین و مجمع بحرین یا مؤلفش کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی (816-887 هـ ) بنویسم چه درباره هر دو تحقیقات کافی و وافی انجام شده است . در اینجا قصدم ایراد نکته ایست درباره چاپ این کتاب " به اهتمام " دکتر عبدالحسین نوایی .مطلع سعدین تا کنون دوبار چاپ شده است : بار اول به تصحیح دکتر...
شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۲۱:۱۴